Effecten van video Interactie begeleiding in de kinderopvang

Effecten van Video Interactie Begeleiding in de kinderopvang
Ruben Fukkink & Louis Tavecchio

Een experimentele evaluatie van Video Interactie Begeleiding (VIB) laat positieve resultaten zien op de interactievaardigheden van leidsters in kinderdagverblijven. Getrainde leidsters bleken meer stimulerend in hun opvoedingsgedrag, waren sensitiever en verbaal stimulerender. Deze trainingsresultaten waren bovendien nog steeds zichtbaar drie maanden na afloop van de training. De training resulteerde niet in een significante afname van autoritair opvoedingsgedrag.
Bezien vanuit een zogenaamde micro-analyse van leidstergedrag, die kenmerkend is voor de VIB-aanpak, bleken getrainde leidsters daarnaast de kinderen meer aan te kijken, contactinitiatieven vaker verbaal te ontvangen en de kinderen vaker de beurt te geven.
De training resulteerde niet in een algemeen effect op de arbeidssatisfactie van leidsters.

Een artikel over deze studie is gepubliceerd in Pedagogische Studiën, 2007, jrg. 84, nr. 1, p. 55-70.