Module 2, Interactievaardigheden

Voor Inschrijfformulieren voor module 2 zie de link van de CED-groep hieronder     

LET OP: Inschrijfformulieren dienen te worden opgestuurd naar de CED-groep:
T.a.v. het cursusbureau
Postbus 8639
3009 AP Rotterdam

Data Module 2 Interactievaardigheden
24 september 2015 bijeenkomst 1
15 oktober 2015 bijeenkomst 2
12 november 2015 bijeenkomst 3

Let op: Inschrijfformulieren dienen te worden opgestuurd naar de CED-groep.
T.a.v. het cursusbureau
Postbus 8639
3009 AP Rotterdam

Module 2: NCKO-Interactievaardigheden: 'werken met beelden' Zie ook:  http://www.cedgroep.nl/cursussen-en-trainingen/cursussen/het-jonge-kind/s7032-interactievaardigheden-werken-met-beelden.aspx

 

Het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) heeft een instrument ontwikkeld om de pedagogogische kwaliteit van de opvang in kinderdagverblijven voor 0- tot en met 4-jarigen te meten. Naast de wetenschappelijke versie is er ook voor gebruik in de dagelijkse praktijk, een veldversie ontwikkeld, de NCKO-Kwaliteitsmonitor. Een belangrijk onderdeel van de monitor richt zich op de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers
In de module ‘NCKO-interactievaardigheden: werken met beelden’ staan de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers centraal. Deze module kan los gevolgd worden of aansluitend op module ‘Implemetatie van de NCKO-Kwaliteitsmonitor.
In de module wordt kennis en ervaring opgedaan met het beoordelen van de zes vaardigheden en worden praktische handvatten gegeven voor de begeleiding van pedagogisch medewerkers in de bespreking van de interactievaardigheden aan de hand van videofragmenten.Verder wordt er ook aandacht besteed aan het begrip proceskwaliteit en de betekenis en het belang van interactievaardigheden in de omgang met kinderen waarover pedagogisch medewerkers moeten beschikken om de pedagogische basisdoelen optimaal te kunnen realiseren. Hierbij wordt uitgegaan van het onderzoek van het NCKO naar de pedagogische kwaliteit van de opvang voor 0- tot 4-jarigen in Nederlandse kinderdagverblijven. De module bestaat uit 3  bijeenkomsten van ieder een dagdeel (4 uur).
In de module wordt gewerkt met filmfragmenten uit het onderzoek, observatie- en praktijkopdrachten, en presentaties van de deelnemers

De onderwerpen van de drie bijeenkomsten zijn:

 1. Proceskwaliteit: het belang van interactievaardigehden
 2. Herkennen en beoordelen van de NCKO-Interactievaardigheden
 3. Supervisie en intervisie. De individuele bespreking van de beelden met de pedagogisch medewerker en/of intervisie.

NCKO-interactievaardigheden ‘Werken met beelden’.
Medewerkers van het NCKO leidt één of meerdere van uw medewerkers om film-opnamen te maken met als doel de zes interactievaardigheden uit de NCKO- Kwaliteitsmonitor te kunnen beoordelen. Tevens leert de deelnemer deze beelden bespreekbaar te maken met de pedagogisch medewerker zodat de pedagogisch medewerker haar interactievaardigheden kan optimaliseren.

De module bestaat uit drie bijeenkomsten van circa vier uur, verspreid over twee maanden. Aan deze module kunnen minimaal 12 en maximaal 15 mensen deelnemen. Doorgaans zijn dat vestigingsmanagers of (pedagogische) staf/beleidsmedewerkers met hbo werk- en denkniveau. Na afloop van de module ontvangt de deelnemer een getuigschrift. Kosten: € 440,-- ( excl. camcorder en tv of laptop) per deelnemer (prijspeil 2011), inclusief opleidingsmap.

Inhoud en opzet van module 2: NCKO-Interactievaardigheden: 'werken met beelden' ( http://www.cedgroep.nl/cursussen-en-trainingen/cursussen/het-jonge-kind/s7032-interactievaardigheden-werken-met-beelden.aspx )
*Bijeenkomst 1: Proces kwaliteit: het belang van interactievaardigheden

Doel:
In deze bijeenkomst ligt het accent op kennis van het begrip proceskwaliteit en de betekenis en het belang van interactievaardigheden in de omgang met kinderen waarover pedagogisch medewerkers moeten beschikken om de pedagogische basisdoelen optimaal te kunnen realiseren. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de omgang met apparatuur en het maken van video-opnamen. Welke situaties lenen zich het beste om op te nemen en waar dien je op te letten? Ook wordt er in deze bijeenkomst aandacht besteed  aan  hoe je het team kan voorbereiden op het werken met de NCKO-Interactieschalen.

Huiswerk voor bijeenkomst 2: opnames maken van pm'ers met kinderen in beeld.

* Bijeenkomst 2: Herkennen en beoordelen van de NCKO-Interactievaardigheden

Doel
In deze bijeenkomst wordt er getraind in het beoordelen van de zes interactievaardigheden. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van  de voorbeeldfragmenten uit het NCKO onderzoek en ‘eigen’opnames. Uitwisseling van bevindingen en ervaringen spelen een belangrijke rol in deze bijeenkomst.

* Bijeenkomst 3: Supervisie en intervisie. De individuele bespreking van de beelden met de pedagogisch medewerker en/of intervisie

Doel
Deze bijeenkomst richt zich op supervisie en intervisie. Bij supervisie gaat het erom hoe en welke gefilmde interacties met de pedagogisch medewerker worden besproken. Vanzelfsprekend is de aanpak gericht op het stimuleren van de groei van kennis en vaardigheden van de pedagogisch medewerker.
Intervisie richt zich op de mogelijkheden tot gezamenlijk werken aan het verbeteren van interactievaardigheden in kleiner of groter groepsverband. In deze bijeenkomst wordt met elkaar geoefend.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor leidinggevenden of kwaliteitsmedewerkers werkzaam in de kinderopvang van 0-4 jaar

Thema's
Basiscommunicatie
De module sluit voornamelijk aan op het thema ‘Basiscommunicatie’ (hoofdstuk 7 uit het Pedagogisch kader). De module betreft  namelijk zes interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers (sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, structuur en grenzen, praten en uitleggen, begeleiden van interacties en ontwikkelingsstimulering) die nauw samen hangen met  vijf aspecten over de dagelijks communicatie uit het pedagogisch kader.

Opbouw van de opleiding

 • Theorie 30 %
 • Praktijk 30%
 • Intervisie 10%
 • Supervisie 30%

Werkvorm

 • Individueel 10 %
 • Klassikaal 90%

Opleidingsniveau
HBO werk- en denkniveau

Werkervaring
Werkzaam in de kinderopvang

Beoogde leereffecten van module 2
Kennis

 1. De cursist kent het begrip proceskwaliteit en het belang van interactievaardigheden en weet hoe die gerealiseerd kunnen worden.
 2. De cursist kan omgaan met apparatuur
 3. De cursist herkent scores op de interactievaardigheden in beeld
 4. De cursist kent de handleidingen van de NCKO-Kwaliteitsmonitor
 5. De cursist kent de thema’s uit het pedagogisch kader die aansluiten op de NCKO-Kwaliteismonitor.

Vaardigheden

 1. De cursist kan de handleiding Interactievaardigheden uit de NCKO-Kwaliteitsmonitor toepassen
 2. De cursist kan filmbeelden beoordelen volgens de criteria uit de NCKO-Kwaliteitsmonitor
 3. De cursist kan de pedagogisch medewerker begeleiden in het verbetren interactievaardigheden
 4. De cursist kan de pedagogisch medewerkers begeleiden in het formuleren van leerdoelen

Diploma/Certificering
Certificaat:
'NCKO-Interactievaardigheden :'werken met beelden'. Na afloop van de opleiding zijn de deelnemers NCKO-gecertificeerd

Bewaking voortgang en examinering
Voortgang:
De voortgang van de module wordt bewaakt door trainers/opleiders via het NCKO. Hiervoor gebruiken de trainers/opleiders naast praktijkopdrachten ook de contacten met de cursisten tijdens de bijeenkomsten.
Eindbeoordeling:
De beoordeling van de module is op basis van aanwezigheid, actieve deelname en realisering van de beoogde doelen .

Studiebelasting en doorlooptijd
Studiebelastingsuren per deelnemer:
12 uur plus 8 uur huiswerk = 20 uren
Totale doorlooptijd:
2 maanden

Kosten van de opleiding per deelnemer per module
Kosten per deelnemer:
440,00 euro (excl. Camcorder , tv of laptop) (prijspeil 2013)

Inschrijfformulieren voor module 2 kunt u hier downloaden: inschrijfformulier module 2 najaar 2015.pdf

LET OP: Inschrijfformulieren dienen te worden opgestuurd naar de CED-groep.
T.a.v. het cursusbureau
Postbus 8639
3009 AP Rotterdam

Data module 2, 2015: Interactievaardigheden:
24 september 2015 bijeenkomst 1
15 oktober 2015  bijeenkomst 2
12 november 2015 bijeenkomst 3