Stand van zaken

Project 3 - Interventie studie - gestart
Het NCKO heeft bij oprichting een meerfasenplan opgesteld. De resultaten van Project 2 (Kwaliteitsmeting) laten zien dat er duidelijke kernkwaliteiten van de Nederlandse kinderopvang zijn aan te wijzen, maar dat er ook evident zwakkere onderdelen zijn die verbetering behoeven. Recent heeft het NCKO daarom van het Ministerie van OCW een nieuwe subsidie ontvangen voor Project 3: een Interventiestudie. Het interventie programma heeft als doel om:

  • een interventieprogramma te ontwikkelen om de pedagogische kwaliteit van de opvang in kinderdagverblijven waar nodig te verbeteren
  • de effectiviteit van het interventieprogramma in een evaluatiestudie te onderzoeken

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Katrien Helmerhorst

Effectstudie gepubliceerd
In de onderzochte kinderdagverblijven (Project 2) is tevens een aantal kinderen gevolgd om meer inzicht te krijgen in mogelijke effecten van de opvang kwaliteit op de ontwikkeling van de kinderen. Een subdoel van de landelijke meting was om na te gaan wat de effecten zijn van kinderopvang van uiteenlopende pedagogische kwaliteit op de sociaal-emotionele ontwikkeling van een selecte groep kinderen. Voor dit doel werd uit alle verticale groepen, die bezocht werden tijdens de landelijke meting, kinderen in de leeftijd van 12 maanden geselecteerd voor deelname. De sociaal-emotionele ontwikkeling van deze groep kinderen wordt, met een tussenpoos van een jaar, met behulp van steeds dezelfde meetinstrumenten in kaart gebracht. Naar verwachting zal de meting van het laatste kind in maart 2010 plaatsvinden.

Download:
Rapport Effectstudie 2011
Persbericht Effectstudie 2011

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ruben Fukkink

Kwaliteitsmonitor gepubliceerd
Het NCKO heeft in oktober 2009 de NCKO-Kwaliteitsmonitor gepubliceerd, die door opvangorganisaties gebruikt kan worden om een beeld te krijgen van de pedagogische kwaliteit binnen de eigen organisatie en daarmee vast te stellen op welke punten verbetering mogelijk is. De Kwaliteitsmonitor is met andere woorden een screeningsinstrument. In de kwaliteitsmonitor zijn de sleutelkenmerken van de pedagogischekwaliteit samengevat in drie, onderling samenhangende delen:

  • Interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers
  • Kwaliteit van de leefomgeving
  • Stabiliteitsmaten (groepsstabiliteit etc.)

NCKO-Kwaliteitsmonitor Bestellen? U kunt de inhoudsopgave van het boek bekijken en het boek bestellen via de website van Uitgeverij SWP. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Gevers Deynoot-Schaub

Project 2 - Landelijke kwaliteitsmeting - afgerond
Het NCKO heeft in mei 2009 de Landelijke Kwaliteitsmeting (Project 2) afgerond. Het NCKO rapport Pedagogische kwaliteit van de opvang voor 0- tot 4-jarigen in Nederlandse kinderdagverblijven in 2008 is in mei 2009 aangeboden aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW).
Deze Landelijke Kwaliteitsmeting zou onmogelijk zijn geweest zonder de deelname van leidinggevenden, pedagogisch medewerkers en ouders van de kinderdagverblijven die we bezochten voor trainingsdoeleinden en voor het verzamelen van de daadwerkelijke data. De leidinggevenden danken we voor de hulp bij de organisatie rondom het bezoek en voor het invullen van een vragenlijst. De pedagogisch medewerkers zijn we veel dank verschuldigd voor het zeer bereidwillig toelaten van een observator in de groep gedurende een gehele dag en het invullen van de vragenlijsten. De ouders van de kinderen in deze kinderdagverblijven willen we bedanken voor de toestemming die zij verleenden voor het filmen van hun kind(eren) tijdens ons bezoek en het invullen van de vragenlijsten.
Alle kinderdagverblijven die hebben meegedaan met ons onderzoek hebben inmiddels een exemplaar van het rapport toegestuurd gekregen.
Download het rapport: Rapport Kwaliteitsmeting 2008