Meetinstrument kdv

Enquête &
Ontwikkeling en validering van een instrument om de pedagogische kwaliteit van kinderopvang te meten.

Het NCKO heeft zich in de tweede fase van het onderzoek gericht op de ontwikkeling en validering van een standaard-instrument om de pedagogische kwaliteit van kinderopvang op wetenschappelijk verantwoorde wijze te meten.

Enquête
Een enquête, die vooraf ging aan de constructie van het instrumentarium, liet zien dat de diverse betrokkenen het belang onderschrijven van de verschillende onderdelen die in het model onderscheiden worden. Ouders, leidsters, leidinggevenden en ‘externe’ deskundigen (563 in totaal in de steekproef) hebben gelijkgestemde oordelen over wat belangrijk is bij het meten van de kwaliteit van de kinderopvang.

Ontwikkeling instrument
Op basis van het NCKO-kwaliteitsmodel is een breed instrumentarium ontwikkeld voor het meten van de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang. In dit instrument is aandacht voor structurele kwaliteitskenmerken, proceskwaliteit en kenmerken van het kind in het kinderdagverblijf.

Valideringsstudie
De valideringsstudie had tot doel het toetsen van de betrouwbaarheid en validiteit van de NCKO-leidster- en kindschalen. Het ontwikkelde instrument is hiertoe beproefd bij 145 leidsters en 623 kinderen uit 72 groepen en 46 kinderdagverblijven. De beoordelingsschalen voor leidsters en kinderen blijken betrouwbaar en valide. Onderdelen van het instrument die (nog) niet voldoen aan alle gestelde betrouwbaarheids- en validiteitscriteria, worden momenteel bijgesteld of vervangen.

Conclusie
De valideringsstudie heeft een betrouwbaar en valide instrument voor toekomstig onderzoek opgeleverd dat beproefd is in de praktijk van de Nederlandse kinderopvang. Dit instrument legt daarmee een fundament voor het meten van de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. Het ontwikkelde instrumentarium maakt het mogelijk structurele kwaliteitskenmerken, proceskwaliteit en kindkenmerken te bepalen én deze met elkaar in verband te brengen, recht doend aan het kwaliteitsmodel voor de kinderopvang en de opvattingen die leven in het veld.

Geïnteresseerden kunnen hier het volledige rapport downloaden:
Validatiestudie 2006

Resultaten uit de enquête zijn eerder beschreven in:

  • Kiddo (2004, jrg. 8, p. 24-27)
  • Management Kinderopvang (2004, jrg. 10(8/9), p. 34-37)
  • BoiNK (2004, jrg. 9(4), p. 8-9); en
  • Pedagogiek (2005, jrg. 25(4), p. 243-261)